Previous
Next
0

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)

ค่าเป้าหมายของแผนแม่บท 2564 – 2573

วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2573

กรุงเทพมหานครมุ่งสู่เมืองสีเขียวที่น่าอยู่
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร

อ้างอิงจาก แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573

ค่าเป้าหมายปี 2573
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)

ภาคการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมายปี 2573
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)

ภาคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

ค่าเป้าหมายปี 2573
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)

ภาคการจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมายปี 2573
การดูดซับ CO2

0
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)

ภาคการวางผังเมืองสีเขียว

(คำนวณจากการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มพื้นที่เขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าประมาณ 0.008 MtCO2e)

มีเป้าหมายปี 2573 มุ่งสู่ การเป็น

“เมืองสีเขียวที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ภาคการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

เครือข่ายความร่วมมือ

ข่าวสารและกิจกรรม

กทม. ร่วมการสัมมนาในกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ในการประชุม COP26 นำเสนอความท้าทายของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กทม. ร่วมการสัมมนาในกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ในการประชุม COP26 นำเสนอความท้าทายของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Read More »
กทม.และเมืองโยโกฮา ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

กทม.และเมืองโยโกฮา ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

Read More »

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.